Min filosofiske praksis

Som Praktisk Filosof tilbyder jeg – Jim Nydam Bjerregaard – mig som katalysator for enkeltpersoners og gruppers eksistentielle, etiske og værdimæssige tænkning.

Via sokratiske, tankevækkende og klargørende samtaler hjælper jeg med udfordringer, kriser el. ønsker om afklaring af andre livs- og arbejdstemaer/-spørgsmål. Mine fordomsløse, konstruktive og praksisrettede refleksioner og perspektiver igangsætter din el. jeres tænkning om “sagen“, videreskubber el. afklarer den regulært.

Jeg fungerer ikke blot som “afklaringsspejl”, men går også ind i en kritisk undersøgelse af din el. jeres selv- og arbejdsforståelse, ligsom jeg tilbyder alternative tænkningshorisonter. Hvad mennesket og det gode liv og arbejde er, er netop en gåde, der ikke kan gives noget éntydigt svar på. Det er denne grundlæggende undren over tilværelsen el. arbejdet, jeg forsøger at vække i dig el. jer. Jeg spørger til de filosofiske grundantagelser, som din el. jeres tænkning og livs- el. arbejdspraksis hviler på – med det formål at undersøge, om der er overensstemmelse ml. tænkt livs- el. arbejdssyn (logos) og levet livs- el. arbejdssyn (bios). Er der ikke det, er der ikke optimal livs- el. arbejdstilfredshed, som er målet med mit arbejde for dig el. jer.

Herudover tilbyder jeg også forskellige workshops, foredrag og kurser samt en guidet Kierkegaards København-gåtour: ‘Eksistentiel fodfilosofi i Kierkegaards København’ (se TILBUD: http://www.denpraktiskefilosof.dk/wordpress-filosof/tilbud/).

Min filosofiske praksis’ former

Min filosofiske praksis har 7 forskellige tilbud:

Den filosofiske vejledningspraksis
Den sokratiske dialoggruppe
Det undersøgende fællesskab
Dilemmatræning og andre filosofiske øvelser
Den filosofiske cafe
Den filosofiske dinner
Den klassiske litterære salon

Den klassiske filosofiske vejledningspraksis
Bygger på en samtale på tomandshånd, hvor jeg hjælper dig som enkeltindivid (privatpersoner, erhvervspersoner, medarbejdere, ledere, konsulenter, psykologer, læger, sygeplejersker etc.) med at undersøge dine grundlæggende værdier el. konkrete etiske el. værdimæssige problematikker – og kritisk at filosofere over disse værdier og problematikker og tilføje alternative synsvinkler.
De, der opsøger mig som filosofisk praktiker, oplever ikke, at de føler sig syge. De kommer, fordi de ønsker at kvalificere og undersøge deres tænkning og syn på tilværelsen og arbejdet indholdsmæssigt, og de ønsker at lære en måde at spørge og lytte på, der kan fremme en eksistentiel værdiafklaring og en mere filosoferende måde at gå til tilværelsen og arbejdet på.
En filosofisk vejledningssession varer en time el. halvanden, og kan forløbe over en enkelt dag, uger, måneder el. år, alt efter behov.

Den sokratiske dialoggruppe
Mange af de samme kvaliteter finder man i den sokratiske dialoggruppe. Denne er dog kendetegnet ved, at samtalen foregår i en gruppe på min. syv og max. ti mennesker, og hvor jeg blot fungerer som “linjevogter”. Den sokratiske dialoggruppe har oftest en varighed på to sammenhængende hele dage.
Med udgangspunkt i et filosofisk spørgsmål, I som gruppe ønsker at filosofere over (Hvad er god vejledning? Hvad er den gode organisation?, etc.), skal hver enkelt deltager komme med et konkret eksempel fra jeres eget liv , som I mener kunne være et levet svar på det overordnede spørgsmål.
Processen går dernæst ud på, at jeres gruppe i fællesskab skal nå frem til – v.h.a. overholdelse af de sokratiske spørgeteknikker og dyder – hvilket af deltagernes eksempel, I finder er det bedste og begrunde hvorfor. Med dette hovedeksempel spørger jeg dernæst videre til, hvilket overordnet hovedudsagn, der så kan gives på baggrund af det valgte eksempel. Over tid og ved at tænke sammen, og i forlængelse af hinanden, hjælper I hinanden til at klargøre jeres begreber, begrunde jeres meninger filosofisk og kritisk at forholde jer til jeres egne grundantagelser og tavse forudsætninger i jeres argumentation. Derved opnår jeres gruppe (og den enkelte deltager) en større indsigt i gruppens fælles (og deltagerens egne) værdier og syn på det undersøgte spørgsmål, og den får gennem denne dialog oparbejdet en etisk samtalekultur, som den og organisationen også vil kunne drage fordel af i hverdagen.
Den sokratiske dialoggruppe benytter jeg til værdiafklaringsprojekter inden for skole- og organisationsudvikling, og til at optræne f.eks. medarbejdere, konsulenter, sygeplejersker og skolepraktikere i at spørge og lytte på en mere eksistentiel måde.

Det undersøgende fællesskab
Er en blødere form for filosoferen i grupper, som jeg benytter med stor succes blandt børn og unge. Igennem denne form for filosofisk gruppesamtale lærer børnene at filosofere med hinanden, og styrke deres evne til at tænke selv og sammen med andre.
Jeg har oparbejdet en ekspertise på dette område, hvor jeg inddrager “etiske læseplaner” parallelt med de faglige læseplaner, for derigennem at styrke lærernes og elevernes værdibevidsthed og evne til at forholde sig til etiske og værdimæssige spørgsmål. Dette har også sin brugbarhed overfor skoler med flerkulturel baggrund – el. skoler, hvor forældre og lærere ønsker at styrke børnenes evne til bedre at kunne finde rundt i deres liv.

Dilemmatræning og filosofiske øvelser
Der findes indenfor traditionen for filosofisk praksis en række øvelser og metoder til at fremme en filosoferende attitude og spørgeform. Det gælder de stoiske øvelser i livskunst, hvor f.eks. den filosofiske dagbog benyttes. Eller det gælder øvelserne i dilemmatræning, hvor der sættes fokus på specifikke etiske dilemmaer og konflikter, og hvordan man eventuelt kan løse el. opløse disse. Især de stoiske øvelser og “selvpraksisser” har vundet fornyet interesse, når det gælder spørgsmålet om, hvordan man lever “det filosofiske liv” og livet forstået som et kunstværk.

Den filosofiske cafe
Over en kop kaffe og på baggrund af et mindre, men tankevækkende oplæg fra mig, får flere mennesker sig en filosofisk debat om et specifikt emne.

Den filosofiske dinner
Er et andet tiltag, hvor jeg inviteres hjem privat til et arrangement over en middag, og hvor middagsgæsterne får sig en filosofisk samtale af et par timers varighed.

Den klassiske litterære salon
Her igangsætter og koordinerer jeg saloner af høj filosofisk* og kunstnerisk kvalitet (også med andre oplægsholdere end mig selv) – og igen under mere private former.

*Den filosofiske salon er i sig selv = et samlebegreb for de mange forskellige former for selskabeligt samvær omkring det filosofiske, som Sokrates’ Symposion var et foregangstilfælde for.