Hvad er filosofi?

14 maj

Essensen af filosofi eller det at filosofere, er en aktiv konstruktivkritisk undersøgelse af grundlaget for vores antagelser om virkeligheden, viden og værdier.

Så filosofien består altså af disse tre hovedområder, som, fagsprogligt formuleret, betegnes henholdsvis 0. Metafysik1. Erkendelsesteori og 2. Værdifilosofi. Men hertil kommer også 3. Filosofihistorie og 4. Logik & argumentationsteori som to vigtige områder. Filosofien består således af fem hovedelementer:

0. Metafysik (’meta’ = ’ud over’ – så ’metafysik’ betyder altså ’det, der kommer ud over fysikken’ = retning inden for filosofien, der beskæftiger sig med væren og eksistens, dvs. det, der ligger bag ved (og begrunder) den konkrete, fysiske verden, som også kaldes ontologi (’onto-’ betyder ’det værende’ og ’-logi’ betyder ’læren om’)) er ’læren om det værende’ – læren om virkeligheden(s sammenhæng) – eller analyse og fortolkning af vores virkelighedsantagelser/stiller spørgsmålet: Hvad består det værende/virkeligheden af? Det mest centrale område herunder er undersøgelsen af vores antagelser om menneskets natur, dvs. filosofisk antropologi. I den filosofiske antropologi beskæftiger vi os med en række spørgsmål: 0.1 Sjæl-legeme-problemet, 0.2 Fri-vilje-problemet, 0.3 Personlig identitet, 0.4 Individualitet og socialitet og 0.5 Fornuft og følelse – menneskelig udvikling.

1. Erkendelsesteori, som også betegnes epistemologi, er ‘læren om den menneskelige erkendelses natur, betingelser og grænser’/’læren om fornuftens rækkevidde’ – læren om viden – eller analyse og fortolkning af vores vidensantagelser/stiller spørgsmålet: Hvordan erkender vi verden? Et stort område herunder er undersøgelsen af de forskellige former for videnskabelig erkendelse, dvs. 1.1 videnskabsfilosofi (el. videnskabsteori).

2. Værdifilosofi er analyse og fortolkning af vores værdiantagelser, som pr. tradition benævnes 2.1. Livsfilosofi (idealer om personlig livsførelse og det gode liv), 2.2 Etik (rigtigt og forkert i mellemmenneskelige relationer – temaet er ’etik vs. moral’ – etik’ = ’overordnede normer og værdier for rigtige og forkerte handlemåder’ og ’moral’ = ’hvordan det enkelte menneske vælger at handle i forhold til overordnede normer og værdier’), 2.3 Politisk filosofi (beskæftiger sig med samfundet – f.eks. ligger der en filosofisk anskuelse bag de fleste danske partier og hos de fleste almindelige mennesker, der har en politisk holdning, som er en teori om, hvad mennesket er (menneskesyn, verdenssyn og livssyn), hvad retfærdighed er osv.) og 2.4 Æstetik (= ’læren om den kvalitet i kunsten og naturen som behager, tilfredsstiller eller på anden måde opløfter sanserne eller sindet; læren om det skønne, især i kunsten’ og temaet er ’form vs. indhold’).

3. Filosofihistorie omhandler centrale filosofiske tænkemåder og tankesystemer, som har præget europæisk kultur gennem de sidste 2.500 år. Underområderne er 3.1 Den metafysiske vs. den anti-metafysiske tradition, 3.2 Den rationalistiske tradition vs. den empiristiske tradition og 3.3 Teoretisk og praktisk filosofi.

4. Logik & argumentationsteori beskæftiger sig med den bestemmelse og præcisering af ‘noget’, som vi foretager, når vi fremsætter domme (dvs. udsagn om, hvordan noget forholder sig, altså konstateringer og påstande), og de tanke- el. erkendeoperationer, som vi kalder slutninger el. beviser.

No comments yet

Leave a Reply